Regulamin


Rozdział I - Postanowienia ogólne

1. RADMAL Radosław Socha z siedzibą 96-200 Rawa Mazowiecka oś. 9 Maja 5/24 wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 5842, NIP 8351533341, REGON 100476410, zwany dalej Fast Post, świadczy dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej ZLECENIODAWCĄ, usługi pośrednictwa polegające na przyjmowaniu zleceń i przekazywania do realizacji firmom współpracującym z FastPost.pl.


2. RADMAL Radosław Socha jest właścicielem i administratorem logistycznej platformy transakcyjnej www.FastPost.pl.pl oraz wszelkich praw autorskich związanych z nazwą i znakiem towarowym FastPost.pl

 

Rozdział  II – Definicje

1. Fast Post – Zleceniobiorca, RADMAL Radosław Socha

 
2. Operator – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie strony www.FastPost.pl

 
3. Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zamówienia usługi przewozu za pośrednictwem systemu transakcyjnego FastPost.pl.pl. ZLECENIODAWCĄ przesyłki może być zarówno Nadawca, Odbiorca jak i Strona trzecia. W przypadku, gdy ZLECENIODAWCĄ jest odbiorca lub strona trzecia list przewozowy wygenerowany z systemu FastPost.pl.pl musi zostać przesłany droga elektroniczną lub faxem do nadawcy. ZLECENIODAWCA zobowiązany jest podać prawdziwe dane Nadawcy, Odbiorcy i Strony trzeciej.

 
4. Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, od której Przewoźnik odbiera przesyłkę. Nadawca może być jednocześnie ZLECENIODAWCĄ.

 
5. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której dostarczana jest przesyłka. Odbiorca może jednocześnie być ZLECENIODAWCĄ.

 
6. Strona trzecia – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamawia usługę przewozu za pośrednictwem systemu transakcyjnego www.FastPost.pl.pl, nie będąca Nadawcą ani Odbiorcą.

 
7. Przewoźnik – wyspecjalizowana firma kurierska lub logistyczna, będąca partnerem Fast Post.

 
8. Regulamin Przewoźnika - całość regulacji wydanych przez Przewoźnika oraz wskazanych na platformie FastPost.pl.pl, określających zasady realizacji Zlecenia przez wybranego Przewoźnika. Regulamin wybranego Przewoźnika dostępny jest na stronie internetowej właściwej dla wybranego przewoźnika, z którym ZLECENIODAWCA musi się zapoznać przed zamówieniem usługi na FastPost.pl.pl,  tj.:

 

a. DPD - https://www.dpd.com/pl/pl/regulaminy-dpd-pickup/​ 
b. UPS - https://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/terms/shipping/index.html?WT.svl=Footer&srch_pos=1&srch_phr=og%25C3%25B3lne+warunki+
c. DHL - https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/dla-ciebie/obsluga/dokumenty.html

oraz http://www.dhl.com.pl/pl/express/wyslij_przesylke/informacje_dodatkowe/terms_conditions.html
d. K-EX - http://k-ex.pl/regulamin
e. Poczta Polska - http://www.poczta-polska.pl/nowy-regulamin-swiadczenia-powszechnych-uslug-pocztowych/#
f. Raben Polska - http://polska.raben-group.com/strefa-klienta/regulamin-swiadczenia-uslug/
g. Rohling SUUS Logistics - http://www.suus.com/index.php?page=OWU_i_SWU

h. FedEx Polska - https://www.fedex.com/pl-pl/domestic-conditions-of-carriage.html 

 

9. Regulamin -  niniejszy regulamin serwisu Fast Post wraz z Regulaminem wybranego przez ZLECENIDAWCĘ Przewoźnika regulujący zasady realizacji Zlecenia oraz świadczenia usług na rzecz ZLECENIODAWCY przez FastPost.pl.pl i wybranego Przewoźnika.

 

10.  Rejestracja – proces w którym ZLECENIODAWCA zakłada konto w Systemie Transakcyjnym Fast Post tworząc unikalne konto użytkownika z unikalnym LOGINEM oraz HASŁEM dostępu oraz pozostawia dane kontaktowe wykorzystywane do odbierania lub dostarczania przesyłek a także do wystawiania rachunków/faktur. Założenie konta w serwisie FastPost.pl jest darmowe. FastPost.pl nie pobiera stałych opłat za posiadanie konta. Rejestracja w systemie FastPost.pl polega na wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie www.FastPost.pl.pl, ustanowienie Loginu i Hasła oraz zaakceptowanie Regulaminu po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią. Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostaje wysłana wiadomość z informacją o sposobie potwierdzenia założenia konta (tzw. link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje. Nie ma możliwości zlecenia usługi poprzez FastPost.pl bez uprzedniego potwierdzenia założenia Konta oraz akceptacji Regulaminu FastPost.pl.

 

11. Użytkownik – ZLECENIODAWCA, nadawca, odbiorca lub strona trzecia przesyłki. Użytkownik dokonuje zapłaty za wybraną usługę. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania swoich danych podanych podczas rejestracji w serwisie. Zmiana danych nie może stanowić zmiany podmiotu, dla którego utworzone zostało konto.

12. Login – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym Fast Post.

13. Hasło – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym Fast Post. Każdy użytkownik we własnym interesie ma obowiązek zachowania Loginu i Hasła w tajemnicy i nie udostępniania go osobom trzecim.

14. Kalkulator Kosztów – specjalnie przygotowany formularz służący do oszacowania kosztów usługi kurierskiej i wyboru najbardziej atrakcyjnej oferty.

15. Formularz Zlecenia – specjalne oprogramowanie przeznaczone do wyceny oraz zamówienia usługi, w którym ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do pozostawienia zgodnych z rzeczywistością danych dotyczących wagi i wymiarów przesyłki, zawartości, wartości przesyłki, usług dodatkowych oraz danych teleadresowych nadawcy i odbiorcy. Na podstawie podanych informacji system transakcyjny wyliczy koszt usługi.

16. System transakcyjny – platforma logistyczna umieszczona na stronie internetowej pod adresem www.FastPost.pl.pl służąca do składania zleceń na usługi kurierskie i przewozowe, zarządzania płatnościami, zleceniami oraz kontaktami ZLECENIODAWCY.

17. Konto Pre-Paid – konto służące do zasilania dowolną kwotą w walucie PLN w dowolnym momencie, która pozostaje do dyspozycji ZLECENIODAWCY przy zamawianiu usług. Konto Pre-Paid jest zasilane tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek FastPost.pl.pl lub tpay.com (wcześniej: www.transferuj.pl) i jest doładowane w momencie otrzymania środków.

18. List przewozowy – dokument przewozowy wygenerowany przez system FastPost.pl.pl na podstawie którego wybrany przez ZLECENIODAWCĘ przewoźnik odbiera i dostarcza przesyłkę do odbiorcy. List przewozowy jest dołączany do paczki i stanowi jednocześnie dowód zawarcia umowy pomiędzy ZLECENIODAWCĄ a FastPost.pl.pl i Przewoźnikiem.

19.Paczka – koperta, paczka, paleta lub inny ładunek przygotowany przez ZLECENIODAWCĘ do odbioru przez kuriera i doręczenia do odbiorcy według określonych w niniejszym regulaminie zasad pakowania.

20. Przesyłka – jedna lub więcej paczek przekazanych do doręczenia w ramach jednego listu przewozowego.

21. Waga rzeczywista – waga przedstawiona w kg umieszczona na liście przewozowym, która wynika z wagi towaru oraz opakowania.

22. Waga Gabarytowa – jeżeli waga gabarytowa jest większa od wagi rzeczywistej cena za usługę będzie naliczana według wagi gabarytowej. Waga gabarytowa jest obliczana według wzoru danego Przewoźnika zawartych w stosownych regulaminach na podstawie wymiarów przesyłki.

23. Przesyłka „Za Pobraniem” – warunkiem odbioru przesyłki jest uiszczenie kurierowi kwoty wskazanej na liście przewozowym przez odbiorcę w chwili doręczenia przesyłki.

24. Przesyłka „ROD” – przesyłka, do której nadawca dołącza dokument np. fakturę, dokument WZ lub inny własny formularz, który w momencie dostarczenia przesyłki musi być potwierdzony przez odbiorcę i odesłany do nadawcy.

 

Rozdział III – Zadania i obowiązki Fast Post.

1. Fast Post zobowiązuje się do udostępnienia systemu transakcyjnego, poprzez który ZLECENIODAWCA otrzymuje dostęp do zamawiania usług kurierskich wybranych przewoźników, za które Fast Post pobierze stosowną opłatę wskazaną w cenniku usług lub wyliczoną w Kalkulatorze Kosztów.


2. Fast Post zobowiązuje się do przekazywania zleceń przewozu przesyłek kurierskich oraz palet na terenie Polski, Europy oraz świata do Przewoźników zgodnie z wyborem Zleceniodawcy wraz z zachowaniem wszystkich zadeklarowanych przez niego danych.


3. Fast Post zobowiązuje się do zwrotu kwot tzw. pobrań pobranych przez przewoźnika realizującego usługę dla Zleceniodawcy poprzez portal www.FastPost.pl.pl. Pobrania realizowane przez FastPost.pl.pl zwracane będą w określonych poniżej terminach, w zależności od wybranego przez ZLECENIODAWCĘ Przewoźnika. I tak czas zwrotu kwoty pobrania dla Przewoźnika UPS wynosi do 7 dni, DHL do 9 dni, DPD do 10 dni, dla Przewoźnika RABEN i SUUS do 10 dni. W przypadku przewoźnika K-ex zwrot pobrania następuje bezpośrednio od firmy kurierskiej w terminie zależnym od wybranej opcji podczas składania zlecenia. Przekazy pocztowe realizowane są zgodnie ze wcześniejszymi terminami powiększonych o czas realizacji Poczty Polskiej.


4. Obowiązkiem Fast Post jest oferowanie usług kurierskich i przewozowych zgodnie z opisem i zasadami działania Przewoźników.


5. Fast Post zastrzega sobie prawo do modyfikowania cennika usług maksymalnie jeden raz w miesiącu. Jednocześnie Fast Post jest zobowiązany do poinformowania klienta o tym fakcie na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.


6. Operator Fast Post zobowiązuje się przechowywać pozostawione przez ZLECENIODAWCĘ dane, a w szczególności dane osobowe, w sposób zgodny ze standardami bezpieczeństwa oraz używać ich wyłącznie do prawidłowego wykonywania zleconych usług oraz dla przekazywania informacji o zleconych usługach i w celach marketingowych.


7. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

 

Rozdział IV - Rejestracja w systemie FastPost.pl.pl i zamawianie usług. Obowiązki Zleceniodawcy.

1. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu wybranego Przewoźnika przed skorzystaniem z Usług dostępnych za pośrednictwem platformy Fast Post.


2. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że Zlecenie realizowane przez wybranego Przewoźnika odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie wybranego Przewoźnika. Zleceniodawca w celu realizacji Zlecenia zobowiązany jest postępować zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie wybranego Przewoźnika.


3. Złożenie Zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków wynikających z regulaminu serwisu Fast Post oraz Regulaminu wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika.


4. Warunkiem wykonania usługi przez Fast Post na rzecz ZLECENIODAWCY jest uzupełnienie danych w Formularzu Zlecenia oraz dokonanie płatności za jej wykonanie.


5. Użytkownik w celu zlecenia wykonania usługi loguje się do serwisu FastPost.pl za pomocą Loginu i Hasła, wybiera Przewoźnika z usług którego chce skorzystać oraz zapoznaje się z Regulaminem Przewoźnika, rzetelnie i w oparciu o prawdziwe dane wypełnia formularz wyceny przesyłki, wybiera usługę Przewoźnika z której chce skorzystać, zatwierdza wybrane przez siebie usługi, podane dane i Regulamin. Dodatkowo użytkownik, który nie założył konta w systemie FastPost.pl i jego dane nie zostały zweryfikowane, dokonuje wpłaty za zamówioną przez niego usługę na podstawie wyliczonych przez system kosztów usługi. Zlecenie, które zostało złożone przez Użytkownika niezalogowanego/niezarejestrowanego i nie opłacone, uznaje się za nieprzyjęte do realizacji.

 
6. Użytkownik niezarejestrowany/niezalogowany przed każdorazowym zleceniem wykonania usługi poprzez serwis FastPost.pl musi zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go.


7. Opłata za przesyłki oraz inne usługi związane z ich obsługą ustalana jest według aktualnie obowiązującego cennika Fast Post.


8. W przypadku zaniżenia wagi lub wymiarów paczki a także ominięcia deklaracji dotyczących opcji paczki czy dostawy np. paczka niestandardowa czy dostawa na adresy prywatny a także zamówienia usług dodatkowych poza systemem Fast Post, niezależnie od pobranej opłaty za usługę Fast Post naliczy opłaty dodatkowe wynikające z cennika Przewoźnika i wystawi fakturę VAT z odroczonym terminem płatności. Strony ustalają, że w razie opóźnienia w spełnieniu świadczenia zleceniobiorcy przysługiwać będą odsetki maksymalne zgodnie z art.359 § 21 kodeksu cywilnego.


9. Korzystanie z usług świadczonych przez Fast Post możliwe jest jedynie za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego.

10. Nieuprawnione posługiwanie się numerem klienta należącym do Fast Post jest zabronione i skutkuje obowiązkiem zapłaty  pełnych kosztów przesyłki z cennika standardowego przewoźnika powiększoną o kwotę  50 zł netto. Za działanie nieuprawnione uznaje się nadanie przesyłki bez wiedzy Operatora na jego numerze klienta.

11. W celu prawidłowej realizacji usługi przez Fast Post,  ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do  pozostawienia w formularzu zlecenia prawidłowych danych teleadresowych odbiorcy.

12. ZLECENIODAWCA jest zobligowany do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym pozostawienia danych w formularzu zlecenia, a także do starannego zapakowania i zabezpieczenia Przesyłki, uniemożliwiającego zniszczenie jej zawartości, jak również  innych  Przesyłek przewożonych przez Przewoźnika. Szczegóły zasad pakowania znajdują się w Regulaminie oraz na stronach internetowych wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika:

 

a. UPS  – https://www.ups.com/content/pl/pl/resources/ship/packaging/index.html

b. DHL http://www.dhlparcel.pl/content/dhl_parcel_poland/pl/contact/documents.html

c. DPD - https://www.dpd.com.pl/Wysylka/Sposob-wysylki   

d. K-EX - http://k-ex.pl/pdf/kex/zalecenia_pakowania.pdf

e. Poczta Polska - http://www.poczta-polska.pl/nowy-regulamin-swiadczenia-powszechnych-uslug-pocztowych/#

f. Raben Polska - http://polska.raben-group.com/strefa-klienta/regulamin-swiadczenia-uslug/

g. Rohling SUUS Logistics - http://www.suus.com/index.php?page=OWU_i_SWU

h. FedEx - https://www.fedex.com/pl-pl/domestic-conditions-of-carriage.html

  

13. ZLECENIODAWCA jest zobowiązany oddać przesyłkę Przewoźnikowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

 

14. Obowiązek prawidłowego zapakowania przesyłek leży po stronie Nadawcy. Zleceniodawca akceptuje możliwość naliczenia dodatkowych dopłat w przypadku nieprawidłowości w zapakowaniu przesyłki.

15. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartości wymagają opakowania, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest oddać ją w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:

a. być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,

b. być odpowiednio wytrzymałe,

c. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,

d. być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na przesyłce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń, naklejonych na opakowanie przesyłki.

 

16. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

 

17. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do zadeklarowania w formularzu zlecenia rzeczywistej ich wartości dla każdej sztuki oddzielnie lub dla jednej paczki.

 

18. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych ponosi odpowiedzialność Przewoźnik jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy przewozu oraz nie są przedmiotami wyłączonymi z przewozu według Regulaminu wybranego Przewoźnika.

 

19. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik ma prawo żądać od ZLECENIODAWCY jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom ZLECENIODAWCY zawartych w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.

 

20. Przewoźnik nie przyjmuje do wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli:

a. przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,

b. przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,

c. przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta,

d. przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,

e. przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,

f. przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków

i urządzeń transportowych,

g. przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,

h. przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona,

i. przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,

j. ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

 

21. Przewoźnik ma prawo odstąpić od wykonania usługi w przypadku:

 

a. niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej,

b. niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez zleceniodawcę,

c. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.

d. przesyłka zawiera elementy wykluczone z przewozu, zgodnie z regulaminem przewoźnika

e.przesyłka przekracza dozwolone wymiary lub wagę

 

22. Weryfikacja wskazanych przez ZLECENIODAWCĘ parametrów (wymiarów, wagi, kształtu oraz zawartości) Przesyłki następuje u Przewoźnika. W szczególności przyjęcie Przesyłki przez Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę nie oznacza akceptacji Zlecenia na warunkach wskazanych przez ZLECENIODAWCĘ. W przypadku, gdy parametry Przesyłki odbiegają od tych zadeklarowanych przez ZLECENIODAWCĘ w Zleceniu, wskazany przez ZLECENIODAWCĘ Przewoźnik może kontynuować realizację Zlecenia z uwzględnieniem rzeczywistych parametrów Przesyłki, a ZLECENIODAWCA obowiązany jest pokryć należne opłaty dodatkowe. W przypadku ZLECENIODAWCY będącego osobą fizyczną składającą Zlecenie w celach nie związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową wymierzenie opłaty dodatkowej wymaga uprzedniej zgody ZLECENIODAWCY, z wyłączeniem przypadków, gdy uprzednia akceptacja opłat dodatkowych jest wyłączona z uwagi na powierzenie realizacji Zlecenia Przewoźnikowi wybranemu przez ZLECENIODAWCĘ, którego regulamin nie przewiduje możliwości uprzedniej akceptacji opłat dodatkowych z uwagi na podjęcie realizacji Zlecenia (zlecenie jest „w toku”). W takim przypadku Fast Post przeniesie koszt dopłaty na Zleceniodawcę zgodnie z cennikiem ogólnym, obciążając ZLECENIODAWCĘ różnicą pomiędzy ceną opłaconą przez ZLECENIODAWCĘ a wartością z cennika ogólnego Przewoźnika za Przesyłkę znajdującego się na stronie www.FastPost.pl.pl

 

23. ZLECENIODAWCA przyjmuje do wiadomości, iż Fast Post i Przewoźnik w okolicznościach uzasadniających domniemanie działania wbrew niniejszemu Regulaminowi wykonywania usług lub też aktu niezgodnego z obowiązującymi porządkiem prawnym niezwłocznie powiadamia właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.  

 

24. ZLECENIODAWCA może zlecać  usługę w formularzu zlecenia  7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zlecenia nadania przesyłki otrzymane przez Fast Post po godzinie 15.00  oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego. Realizacja zleceń po stronie Przewoźnika odbywa się w dni i godziny pracy wynikające z Regulaminu wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika.

 

25. Doręczenie przesyłki w sobotę lub niedzielę jest możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim ustaleniu w Operatorem FastPost.pl, czy wybrany Przewoźnik oferuje taką usługę. Usługa dostarczania przesyłek w soboty i niedziele dotyczy wybranych miejscowości, każdy z Przewoźników dysponuje swoją listą miejscowości, które obsługuje.

 

26. Przyjęcie przesyłki od ZLECENIODAWCY odbywa się na podstawie czytelnie wydrukowanego listu przewozowego, dostępnego po skonfigurowaniu przesyłki w Systemie Transakcyjnym. Potwierdzeniem odbioru przesyłki przez Przewoźnika jest podpisany przez kuriera Protokół Przekazania Przesyłki bądź list przewozowy.

 

27. W przypadku braku możliwości wydrukowania listu przewozowego ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Operatora FastPost.pl.pl. Realizacja przesyłki na liście wypisanym ręcznie bez powiadamiania FastPost.pl.pl jest niedozwolona.

 

28. Warunkiem realizacji usługi w cenie podstawowej (cenie wygenerowanej przez system FastPost.pl.pl w chwili składania zamówienia) jest nadanie przesyłki na liście przewozowym wygenerowanym bezpośrednio ze stronywww.fastpost.pl lub na liście wypisanym ręcznie po uzyskaniu zgody Operatora FastPost.pl.pl. Nadanie przesyłki na innym liście przewozowym bez wcześniejszego powiadomienia Operatora FastPost.pl.pl powoduje naliczenie dopłaty o wartości 100% ceny podstawowej (ceny wygenerowanej przez system FastPost.pl.pl w chwili składania zamówienia).

 

29. W przypadku wysyłania przesyłek wielopaczkowych, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do wydrukowania oddzielnego listu przewozowego na każdą z paczek oraz opisać, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na paczce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń, naklejonych na opakowanie paczki.

 

30. W razie wysyłania przez ZLECENIODAWCĘ przesyłek COD ''za pobraniem'', Fast Post zwróci pobrane od Odbiorcy pieniądze w terminie od 7 do 10 dni po odebraniu przesyłki przez odbiorcę w zależności od wybranego przewoźnika. Termin zwrotu pobrania liczony jest w dniach roboczych i zaczyna bieg od dnia doręczenia przesyłki do odbiorcy. Zlecenia będą realizowane zgodnie z terminami instrukcyjnymi wygenerowanymi na platformie Fast Post. Terminy te są terminami orientacyjnymi, nie są gwarantowane przez Fast Post i mogą ulec zmianie, w szczególności w zależności od indywidualnych parametrów przesyłki, miejsca/obszaru odbioru i dostawy przesyłki a także wybranych przez ZLECENIODAWCĘ dodatkowych opcji. O terminach realizacji decyduje Przewoźnik.

 

31. Anulowanie zlecenia, zmiany danych Nadawcy lub Odbiorcy, zmiany usług dodatkowych mogą zostać dokonane wyłącznie w formie dyspozycji zgłoszonej poprzez formularz kontaktowy i/lub wiadomość e-mail wysłaną na adresbiuro@FastPost.pl.pl. Dyspozycja taka musi zawierać numer zamówienia/przesyłki/listu przewozowego oraz jednoznaczną instrukcję działania. Inne formy dyspozycji nie będą akceptowane i realizowane. Zmiany pierwotnego zamówienia mogą być związane z dodatkowymi kosztami. W przypadku ZLECENIODAWCY będącego osobą fizyczną składającą Zlecenie w celach nie związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową wymierzenie opłaty dodatkowej wymaga uprzedniej zgody ZLECENIODAWCY, z wyłączeniem przypadków, gdy uprzednia akceptacja opłat dodatkowych jest wyłączona z uwagi na powierzenie realizacji Zlecenia Przewoźnikowi wybranemu przez ZLECENIODAWCĘ, którego regulamin nie przewiduje możliwości uprzedniej akceptacji opłat dodatkowych z uwagi na podjęcie realizacji Zlecenia (zlecenie jest „w toku”).

 

Rozdział V – Odpowiedzialność

1.  Fast Post jest odpowiedzialny za rzetelne przekazywanie zleceń transportowych pomiędzy Zleceniodawcą a Przewoźnikiem.

2.  Fast Post nie jest Przewoźnikiem; nie odbiera, nie przewozi ani nie doręcza przesyłek, nie jest spedytorem.

3.  Fast Post nie przeprowadza weryfikacji przesyłek pod względem wymiarów, wagi, klasyfikacji, kształtu.

4.  Fast Post nie odpowiada za warunki transportu Przewoźnika, nie odpowiada za terminy odbiorów oraz doręczeń przesyłek. Zarówno warunki transportu, jak i terminy odbiorów i doręczeń przesyłek uregulowane są w Regulaminie wybranego Przewoźnika.

5.  Fast Post nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przewozu, a w szczególności jeśli:

a. przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości odbiorcy),

b. adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy), odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. wpłacenia kwoty pobrania).

c. zaistnieją przypadki wskazane w punkcie 18 rozdział 4 niniejszego Regulaminu.

 

6.  Usługa uznana będzie za niewykonaną w przypadku gdy:

a. zaistnieją przypadki wskazane w pkt. 18 rozdział 4 niniejszego Regulaminu,

b. przesyłka zaginie z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, w trakcie świadczenia usługi,

 

7.  W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela Przewoźnika. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela Przewoźnika). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do ZLECENIODAWCY na jego koszt.

 

Rozdział VI – Postępowanie. Reklamacje.

1.  Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.  

2.  ZLECENIODAWCA zobowiązany jest zatrzymać Protokół Przekazania Przesyłki oraz listu przewozowego i okazania go w oryginale w przypadku reklamacji.

3.  ZLECENIODAWCA ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług kurierskich oraz usług serwisu Fast Post. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o skorzystanie z przygotowanego formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie www.FastPost.pl.pl w zakładce Regulamin lub złożenie reklamacji w zwykłej formie pisemnej na adres Fast Post dostępnym w zakładce kontakt bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.  Reklamacje, o których mowa w punkcie 3 rozdziału VI Regulaminu dotyczące usług serwisu Fast Post między innymi przekazania nieprawidłowych danych przez Fast Post, błędnie działająca skarbonka, błędnie wystawiona faktura, nieterminowy zwrot kwoty pobrania rozpatrywane są przez Fast Post.

5.  Reklamacje dotyczące usług przewoźnika obejmujące  między innymi zagubienia, zniszczenia, uszkodzenia, ubytek, nieterminowy odbiór lub doręczenie przesyłki rozpatrywane są przez wybranego przez ZLECENIODAWCĘ Przewoźnika, w oparciu o Regulamin Przewoźnika, w terminach przewidzianych w Regulaminie Przewoźnik. W takim przypadku reklamację należy zgłosić do Przewoźnika za pośrednictwem FastPost.pl, w trybie przewidzianym przez wybranego Przewoźnika w jego Regulaminie. Na stronie FastPost.pl.pl w zakładce Regulamin znajduje się formularz reklamacyjny ułatwiający sporządzanie reklamacji.

6.  Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:

a. Zleceniodawca

b. Odbiorca w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń z zastrzeżeniem lit. c);

c. Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem.

zwani dalej Reklamującym.

7.  Wszelkie reklamacje dotyczące usług Przewoźnika, w tym stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie przewidzianym przez wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika w jego Regulaminie oraz rozpatrywane przez Przewoźnika w terminie wynikającym z tego Regulaminu.

8.  Jeżeli wniesiona reklamacja na usługi Fast Post nie spełnia warunków, o których mowa w  ust. 9, Fast Post wzywa Reklamującego, aby usunął braki w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

9.  Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a. nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego;

b. tytuł reklamacji oraz uzasadnienie;

c. udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:

  - w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych) lub

  - kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez   głównego księgowego lub osób uprawnionych   do   reprezentacji – w przypadku producentów, lub

  - faktura za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana;

d. potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);

e. udokumentowaną kwotę roszczenia;

f. dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności;

g. wykaz załączonych dokumentów;

h. kopie protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności ZLECENIODAWCY lub Odbiorcy przez przedstawiciela Przewoźnika, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki;

i. podpis Reklamującego,

j. dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego.

 

10. Po rozpatrzeniu reklamacji Fast Post lub Ubezpieczyciel w imieniu Fast Post w terminie 14 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:


a. określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób jej  przekazania;

b. uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości roszczeń Reklamującego.

c. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez FastPost.pl lub Ubezpieczyciela w imieniu FastPost.pl.

d. Spór cywilnoprawny między ZLECENIODAWCĄ, Odbiorcą a Fast Post może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego.

e. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE w trybie określonym w art. 62a ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawa pocztowe (tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).

f. Spór cywilnoprawny pomiędzy Zleceniodawcą lub Odbiorcą przesyłki a Fast Post jest rozpatrywany przez Sąd Powszechny.

 

Rozdział VII - Płatności za usługi i faktury 

1. Za wszystkie usługi zamówione przez ZLECENIODAWCĘ, Fast Post naliczy opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.FastPost.pl.pl


2. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem kart kredytowych, systemu płatniczego transferuj.pl lub konta Pre-Paid zasilanego tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek Fast Post lub systemem tpay.com (wcześniej: www.transferuj.pl)


3. ZLECENIODAWCA oświadcza, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania tych faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1661) za świadczone nam usługi, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez RADMAL Radosław Socha faktur wraz z załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji konta użytkownika lub zlecenia.


4. Faktury wystawiane są za okres rozliczeniowy który obejmuje wszystkie zlecenia złożone od 1 do 15 oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca.


5. Brak płatności za wystawioną ZLECENIODAWCY fakturę powyżej 30 dni skutkuje przekazaniem należności zewnętrznej firmie windykacyjnej co może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla ZLECENIODAWCY.

 

Rozdział VIII - Postanowienia końcowe 

1. Niniejsze Warunki świadczenia usług znajdują się w Centrali i we wszystkich oddziałach Fast Post oraz są opublikowane na stronie internetowej: www.FastPost.pl.pl ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami przed przekazaniem przesyłki Fast Post.

 
2. Niniejszy Regulamin świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem 1-12-2015

 
3. Fast Post jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń: zmiany przepisów, zmiany sposobu świadczenia usług przez niego.

 
4. ZLECENIODAWCA zostanie powiadomiony przez Fast Post drogą elektroniczną o planowanych zmianach regulaminu.

 
5. W przypadku gdyby Zleceniodawca nie zgadzał się z proponowanymi zmianami regulaminu ma prawo wypowiedzieć umowę w ciągu 7 dni.

 

6. ZLECENIODAWCA akceptując Regulamin przyjmuje do wiadomości, że serwis Fast Post nie jest tożsamy z wybranym przez Zleceniodawcę do realizacji danego Zlecenia Przewoźnikiem i nie ma żadnego wpływu na treść Regulaminu wybranego Przewoźnika, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za zapisy Regulaminu wybranego Przewoźnika.

Pliki do pobrania

fastpost_cennik_uslug_dodatkowych
Polityka prywatności FastPost- załącznik nr 1
Lista Przewoźników - załącznik nr 2
Regulamin 1.1.2011 do 30.11.2015
zgloszenie-reklamacyjne-fp
zgloszenie-reklamacyjne-fp